Werk en inkomen

parallax background

Werk en inkomen


Werk en inkomen


De Participatiewet ondersteunt mensen met een minimuminkomen uit werk of bijstand, een inkomen uit de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (ANW) een kleine werkeloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

(zie hieronder bij "Bijzondere bijstand")

De cliëntenraad moet hier op toezien en kijkt ook naar andere sociale wetten die de gemeente moet uitvoeren, zoals: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschiktewerkeloze werknemers (IAOW), de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS)

De Participatiewet

Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorzieniong (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jong- gehandicapten (Wajong) samengevoegd.

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan werk. De wet is per 1 januari 2015 ingegaan.

(zie hieronder bij "Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen")

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

Na uw aanvraag zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u (of uw partner) een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan uw gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand.

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

De bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt en er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Heeft u ten onrechte of te veel bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten die (gedeeltelijk) terug te betalen.

Welke verplichtingen heb ik?

Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt moet u zich houden aan uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan uw verplichtingen, dan kan de gemeente uw bijzondere bijstand verlagen of uw periodieke bijzondere bijstand beëindigen. Ook kan de bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt.

Het bijzondere bijstandsbeleid wordt geactualiseerd. Voor een aantal kostensoorten blijkt de vergoeding bijvoorbeeld ontoereikend te zijn (bijv. reiskosten naar school, uitvaartkosten). Voor andere kosten is de vergoeding erg hoog. Dit geldt voor inrichtingskosten. Vanuit Vluchtelingenwerk is aangeven dat de vergoeding voor die kosten erg hoog is. Daarnaast is gebleken dat de vergoeding voor inrichtingskosten in verhouding tot die bij de gemeenten in de regio erg hoog is. De hoogte van de bijzondere bijstand voor deze kosten zal daarom naar beneden worden bijgesteld. De klanten hebben hierdoor niet meteen een grote schuld bij de gemeente. En ze worden gestimuleerd de bijzondere bijstand meer verantwoord te besteden.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen. 

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:

1. Indicatie banenafspraak:  Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u misschien een indicatie banenafspraak krijgen. Daarmee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak.

2. Advies indicatie beschut werk:  Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan kunt u misschien een Advies indicatie beschut werk krijgen.

3. Wajong:  Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Wajong

Heeft u al Wajong en wilt u informatie hierover lezen? Kies dan hieronder de situatie die voor u geldt:

Wat is uw situatie?

Meer informatie over de Participatiewet Kijk voor informatie over het wetsvoorstel ook bij de Rijksoverheid of neem contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 9294 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).