parallax background

Welkom bij de Cliëntenraad Moerdijk


STICHTING CLIENTENRAAD PARTICIPATIE MOERDIJK

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies!

In verband met wettelijke maatregelen is eind 1998 door de gemeente Moerdijk een cliëntenraad in het leven geroepen om contacten te onderhouden met mensen in de bijstand en alle anderen met een minimum inkomen. Er is in die tijd overleg geweest met personen die vrijwel allemaal een minimum inkomen genoten. We vergaderen maandelijks met het Stichtingsbestuur in De Kristal in Zevenbergen.

Mensen helpen die met een minimaal bedrag moeten rondkomen. Hierbij denken we aan mensen die in de bijstand zitten of die maar gedeeltelijk WAO/WIA ontvangen. En diegene die met een minimum loon of alleen AOW moeten rond komen.

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit negen leden uit de verschillende kernen van de gemeente. En een dagelijks bestuur van de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Meerderen malen per jaar is er een overleg tussen ons en de wethouder met de betrokken ambtenaren in het zogenaamde Cliëntenplatform waar de regelingen Participatiewet en de uitwerkingen ervan ter sprake komen. Jaarlijks ontvangen wij vele telefoontjes met vragen waar men moet zijn voor bepaalde zaken bij bijvoorbeeld de gemeente of De Markenlanden. Wij helpen en begeleiden de mensen die zelf niet precies weten waar ze terecht kunnen.

We ontvangen van de gemeente subsidie om uit de kosten te komen. Te denken valt dan aan de huur van de vergaderruimte en de kosten voor cursussen die we regelmatig volgen.

We zijn wel door de gemeente in het leven geroepen, maar opereren onafhankelijk. De leden van de stichting geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad.

Een paar jaar geleden kregen we het voor elkaar dat een riant bedrag, dat bedoeld was voor chronisch zieken en gehandicapten maar niet geoormerkt was,toch op de juiste plaats terecht kwam. Als we geen tegengas hadden gegeven, was het via de wethouder in de reserve pot van de gemeente terecht gekomen.

Als dingen niet willen lukken of als mensen niet geholpen willen worden, dan frustreert dat soms. We zijn voor iedereen bereikbaar, maar mensen moeten wel zelf willen.


Over de Cliëntenraad gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft een cliëntenraad. Die is er voor mensen met een laag inkomen. In de cliëntenraad zitten mensen die van een uitkering moeten leven. Daarnaast zitten er mensen in de raad die verstand hebben van sociale wetten. De cliëntenraad maakt zelf geen wetten of regels. Wel kijken de mensen van de raad of de gemeente doet wat er in de wet staat. Iedereen moet krijgen waar hij/zij recht op heeft. Daar let de cliëntenraad op.

De leden van de stichting geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, vergadert de cliëntenraad maandelijks. Gemiddeld vier keer per jaar praat de cliëntenraad met de gemeente. Tijdens dit overleg wordt gesproken met de wethouder sociale zaken en de betreffende ambtenaren. Het gaat dan over dringende zaken, zoals op dit moment de Participatiewet. Ook komen er op die vergaderingen signalen uit de samenleving ter sprake. Het kan zijn dat er iets mankeert aan de uitvoering van de regels waar de gemeente zich aan moet houden. Maar het gaat hierbij echter nooit over individuele gevallen.

Wij bieden hulp en/of wijzen u de weg

Mensen die problemen hebben om rond te komen, kunnen met hun vragen terecht bij de gemeente, maar die stap vinden mensen soms te groot. Daarom heeft de cliëntenraad een telefonische hulplijn waar mensen anoniem hun vragen kwijt kunnen.

Maandelijks krijgt de cliëntenraad tientallen telefoontjes met vragen over ontslag, de bijstand, huur-zorgtoeslag, schulden, dreigende huisuitzetting, eigen risico bij ziektekosten, enz. De cliëntenraad kan de betreffende problemen niet oplossen, maar verwijst de vraagstellers naar de juiste, hulpverlenende instanties. Als dit nodig is, worden mensen bijvoorbeeld bijgestaan tijdens een gesprek bij de gemeente.